เขื่อนขุนด่านปราการชล

เขื่อนขุนด่านปราการชล ชื่อเดิมเรียกว่าเขื่อนคลองท่าด่านเป็นเขื่อนคอนกรีตอัดบดยาวที่สุดในประเทศไทยและในโลก ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
เป็นเขื่อนที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนชมวิว สร้างขึ้นตามแนว พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเก็บกักน้ำในช่วงหน้าฝนไว้ในหน้าแล้ง
และควบคุมไม่ให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร ไร่นาและพื้นที่การเกษตรในหน้าฝน โดยสร้างครอบฝายท่าด่านเดิม ตัวเขื่อนประกอบด้วยเขื่อนหลัก และเขื่อนรองสร้างด้วยคอนกรีต บดอัด
ปัจจุบันเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่มีความยาว ที่สุดในโลก มีความยาวรวม 2,593 เมตร ความสูงสูงสุด 93 เมตร รับน้ำที่ไหล จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผ่านน้ำตกเหวนรกลงสู่อ่างเก็บน้ำ
มีความจุ 224 ล้าน ลบม.ประโยชน์มีน้ำในการทำเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค แก้ปัญหาดินเปรี้ยว เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนครนายกโดย
เปิดให้นักท่องเที่ยว เดินทางมาชมวิวเหนือสันเขื่อน สามารถมองเห็นตัวเมืองนครนายกและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ที่สันเขื่อน นอกจากนี้ยัง สามารถเช่าเรือหางยาวเพื่อ ชมน้ำตกที่อยู่ลึก
เข้าไปในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนได้

เขื่อนขุนด่านปราการชล ตู้ ปณ. 4 ต.หินตั้ง อ.เมือง นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0 3738 4208-9 โทรสาร 0 3738 4210

slotxo

ประวัติเขื่อนขุนด่านประการชล
ลุ่มแม่น้ำนครนายกเห็นลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่ มีพื้นที่รับน้ำประมาณ 2 , 430 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตั้งอำเภอเมือง อำเภอบ้านนา อำเภอปากพลี ไปจนถึงอำเภอองครักษ์ ลุ่มน้ำนครนายก
ตอนบน มีต้นกำเนิดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จากบริเวณต้นน้ำจนถึง อ่างเก็บน้ำคลองท่าด่าน มีลักษณะเป็นหุบเขาแคบ ๆ และพื้นที่สูงชัน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ตอนกลาง ได้แก่
พื้นที่ส่วนขยายของโครงการชลประทานท่าด่าน เป็นที่ราบมีผู้คน อาศัยอยู่หนาแน่นในบริเวณนี้ ระดับน้ำใต้ดินมีการลดระดับหรือพื้นที่ลาดเทค่อนข้างมาก ทำให้น้ำไหลบ่ารุนแรง ในช่วงฤดูฝน
และตอนล่างได้แก่ บริเวณพื้นที่ชลประทานนครนายก เป็นพื้นที่ราบกว้างขวางมีระดับน้ำใต้ดินต่ำ จึงเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งส่วนในฤดูฝนกลับเกิดปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากพื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบที่มีความลาดเอียงน้อย ทำให้น้ำระบายอกยากน้ำจึงท่วมขัง เป็นเวลานาน

ลุ่มน้ำนครนายกได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมทำให้เกิดฝน
โดยเฉลี่ประมา1,500ถึง2,000มม. ต่อปีหรือร้อยละ 87 และระหว่างเดือนมิถุนายนถึง เดือนตุลาคม ยังเป็นช่วงที่มีน้ำท่าสูงสุดถึงร้อยละ 93 ของปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยทั้งปีน้ำฝนที่ตกลงมาจะไหล
เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร ไร่นา และพื้นที่ทำการเกษตรโดยรอบ บางแห่งน้ำท่วมแช่อยู่นานจนไร่นาและพื้นที่ทำการเกษตรเสียหาย อ่างเก็บน้ำที่มีอยู่ก็ไม่สามารถเก็บกักน้ำ ส่วนกินนี้ไว้ใน
ฤดูแล้งได้ ดังนั้นช่วงปลายปีเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมอันเป็นช่วงฤดูแล้ง จึงมักเกิดการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง แม้ว่าบริเวณ ลุ่มแม่น้ำจะมีระบบชลประทานขนาดเล็กและขนาดกลาง
โดยมีฝาย เช่น ฝายท่าด่าน หรือเขื่อนทดน้ำตามลำน้ำเป็นระยะๆ เพื่อใช้ตัวลำน้ำเองเป็นพื้นที่ เก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝน และยังใช้อ่างเก็บน้ำตามลำน้าสาขาทางต้นน้ำนครนายก ช่วยเก็บกักด้วยก็
ยังพอที่จะช่วยป้องกันน้ำหลากในช่วงฤดูฝน และไม่เพียงพอที่จะเก็บกักน้ำไว้ใช้;ในฤดูแล้ง โดยเฉพาะบางทีที่ฝนทิ้งช่วง ลำน้ำนครนายกเองก็ไม่ สามารถเก็บกักน้ำไว้เพื่อชลประทานได้
ตรงกันข้ามเมื่อถึงช่วงฤดูฝน น้ำกลับไหลบ่าลงมาท่วมบ้านเรือน ไร่นา และพื้นที่การเกษตรของ ราษฎรทำให้เกิดการสูญเสียอย่างมาก พื้นที่บางส่วนจมอยู่ในน้ำ เป็นเวลานาน แต่พอถึงฤดูแล้ง
น้ำกลับแห้งผากจากสภาวะน้ำท่วมแช่อยู่เป็น เวลานานสลับกับความแล้งซ้ำซากทำให้ดินกลายสภาพเป็นกรดที่เรียกว่าว่า ดินเปรี้ยว ในแต่ละปีดินเปรี้ยวสร้างความสร้างความเสียหายอย่างหนัก
ให้กับผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดนครนายก

xoslot

ด้วยเหตุผลดังกล่าว โครงการเขื่อนคลองท่าด่านฯ จึงเกิดขึ้นโดยมีความ;มุ่งมั่นที่จะขจัดปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และดินเปรี้ยว ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบ ชลประทานขนาดใหญ่
ที่สามารถเก็บกักน้ำและจัดสรรน้ำอย่างเป็นระบบ ให้พอเพียงกับความต้องการ ของกิจกรรมทุกประเภทภายในลุ่มน้ำ นครนายกและ พื้นที่ใกล้เคียงดังนั้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2536
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดชจึงพระราชทาน พระราชดำริให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานพิจารณา
วางโครงการและ ก่อสร้างเขื่อนคลองที่ด่านฯ และได้ดำเนิน การก่อสร้างเมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2542 โดยจะใช้เวลาก่อสร้าง 5 ปี และเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2544
พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ เขื่อนคลองท่าด่านฯ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
และเป็นสิริมงคล สูงสุดแก่พสกนิกรชาว จังหวัดนครนายก

เครดิตฟรี

นอกจากปัญหาหลักๆ ที่จะได้รับการแก้ไขจากการสร้างเขื่อนคลองท่าด่านฯ แล้ว ผลพลอยได้ที่ตามมาก็คือประโยชน์ทางอ้อมซึ่งล้วนแต่จะ เป็นผลดี อย่างใหญ่หลวงแก่ชาวนครนายก เช่น
ทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมบริเวณตัวเขื่อนและรอบอ่างเก็บน้ำจะได้รับการพัฒนากลายเป็น แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่า ในเชิงสันทนาการและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อีกทั้งพื้นที่อ่างเก็บน้ำ
ยังกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิด รวมถึงเป็นแหล่งชุมชน ของนก นานาพันธุ์ ซึ่งนอกจากจะสร้างความสมบูรณ์ทางระบบ นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพแล้วยังช่วยสร้างงาน
สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นอย่าง มหาศาล สมดัง พระราชประสงค์ขององค์ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงหมายให้น้ำทิพย์นี้ นำความสุขสมบูรณ์มาสู่ราษฎรตลอดไป

เขื่อนคลองท่าด่านฯ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
• แหล่งน้ำและระบบชลประทานขนาดใหญ่ท่าสามารถเก็บกักน้ำและจัดสรรน้ำอย่างเป็นระบบสำหรับพื้นที่ทำการเกษตรรวมทั้ง แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของจังหวัด
• บรรเทาอุทกภัยแก่พื้นที่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำนครนายก
• เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการประมาณ 5 , 400 ครัวเรือน
• ใช้น้ำชลประทานชะล้างดินเปรี้ยวจนเหมาะสมแก่การใช้เพาะปลูก
• เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและแหล่งประมงน้ำจืด
• เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่
• เศรษฐกิจของจังหวัดนครนายกขยายตัว ราษฎรมีรายได้มากขึ้น

สล็อต xo

การเดินทางไปล่องแก่งลำน้ำนครนายก

รถยนต์
เดินทางโดยรถยนต์มายังตัวเมืองนครนายกโดยอาจใช้ถนนสายรังสิต-นครนายก(ทางหลวงหมายเลข 305) หรืออาจใช้ถนนเส้นเก่าคือ ถนนสุวรรณศร (ทางหลวงหมายเลข 33) ซึ่งจะอ้อมกว่า
จนถึงตัวเมืองนครนายกให้ใช้เส้นทางเดียวกับไปน้ำตกนางรอง (ทางหลวงหมายเลข 3049) ผ่านอุทยานวังตะไคร้และเลี้ยวขวาเข้าถนนสู่ตัวเขื่อน

โดยรถสาธารณะ
มีรถตู้จากอนสาวรีย์ชัย ให้ขึ้นรถตู้ กรุงเทพ – เขื่อนขุนด่าน จากรังสิตให้ขึ้นรถตู้สายองครักษ์-เขื่อนขุนด่านที่ใต้สะพานฟิวเจอร์รังสิต รถจะผ่านนำตกวังตะไคร้ อุทยานพระพิฆเนศ
วัดหลวงพ่อปากแดง และสิ้นสุดที่หน้าเขื่อนขุนด่าน บอกให้รถไปส่งที่วัด และให้ขอนามบัตรเค้า เวลากลับหรือจะนั่งรถไปต่อที่เขื่อนขุนด่านก็ให้โทรแจ้ง

Tagged ,