พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย ตั้งอยู่ถนนอินทยงยศเยื้องกับวัดพระธาตุหริภุญชัย เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470
โดยพระยาราชกุลวิบูลย์ภักดีสมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพ

เรียนรู้ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของเมืองลำพูนผ่านโลกใบเล็ก ๆ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญชัย ที่ได้รวบรวม
วัตถุโบราณต่าง ๆ เอาไว้มากมาย

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่ได้มาจากวัดสำคัญและแหล่งโบราณคดีในจังหวัดลำพูน จำนวนกว่า 3,000 ชิ้น แบ่งเป็น 4 หมวดหมู่ ได้แก่

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ พบหม้อลายเชือกทาบขูดขีดเป็นรูปงูไขว้ไปมา กระบอกธนู ขวานหินกะเทาะ ขวานหินขัด ที่มีอายุกว่า 4,000 ปี กับกลุ่มโครงกระดูกที่ขุดค้นพบ ณ บ้านวังไฮ คนกลุ่มนี้รู้จักประเพณีฝังศพด้วยการอุทิศสิ่งของให้ผู้ตายไว้ใช้ในปรโลก รู้จักทำการเกษตรกรรม
ตั้งหลักแหล่ง มีการติดต่อสัมพันธ์กับภายนอก เห็นไดจากการพบลูกปัด สร้อยกำไลในหลุมศพทำด้วยหอยทะเล หินควอทซ์ สำริด ซึ่งชาวต่างชาตินำมาแลกเปลี่ยนค้าขาย

ยุคทวารวดีต่อเชื่อมกับยุคหริภุญไชย หริภุญไชยมีปฐมกษัตริย์พระนามว่า “จามเทวี” ผู้นำเอาอารยธรรมแบบทวารวดีจากเมืองละโว้ ขึ้นมาสถาปนา พบโบราณวัตถุที่ทำด้วยหินทราย ปูนปั้น ดินเผา สำริด ศิลปกรรมสมัยหริภุญไชยที่มีอัตลักษณ์พิเศษ คือ เน้นพระพักตร์พระพุทธรูปเป้นทรงสี่เหลี่ยม พระขนงต่อกันเป็นปีกกา
พระเนตรโปนเหลือบต่ำ พระโอษฐ์แย้มแบบแสยะ มีไรพระมัสสุ พระนาสิกใหญ่ นิยมเรียกว่า “พระมีหนวด” ลักษณะหน้าตาสมึงทึงแสดงฤทธิ์อำนาจตามคติพุทธแบบมหายาน

ยุคล้านนา โบราณวัตถุสมัยล้านนา มีอายุราวกลางพุทะศตวรรษที่ 19-25 มีรูปอบบศิลปะที่เริ่มมีความเป็น “ไทย” เช่น ต้นกำเนิดพระพุทะศิงหิงค์ หรือที่คนทั่วไปนิยมเรียกว่า “พระเชียงแสนสิงห์หนึ่ง” มีลักษณะพระพักตร์อิ่มเอิบ อมยิ้ม พระเนตรกุ้มต่ำคล้ายกลีบบัว ประทับนั่งขัดสมาธิราบและขัดสมาธิเพชร ปางมารวิชัย
พระอังสาใหญ่ บั้นพระเอวเล็ก ชายสังฆาฏิสั้น นอกจากนี้ ยังมีศิลปกรรมกลุ่มที่แสดงลักษณะพื้นเมืองประจำท้องถิ่น อาทิ สกุลช่างพะเยา ช่างล้านช้างหรือล้านนาตะวันออก เป็นต้น

ยุคฟื้นฟูล้านนา มีการผสมผสานกันระหว่างศิลปะไทยแบต่างๆ โดยมากเป็นงานหัตถศิลป์ประณีตร์ศิลป์ที่ใช้สำหรับถวายพระ ทำด้วยวัสดุมีค่า เช่น ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง ช้างม้าจำลอง เครื่องแกะสลักต่างๆ อาทิ สัตตภัณฑ์ ตุงกระด้าง คันทวย พระแผง ฯลฯ
อันแสดงถึงการสืบทอดเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนายุคฟื้นฟูภายใต้กลุ่มช่างฝีมือชาวไทลื้อ ไทยอง และการผสมผสานเอาศิลปแบบรัตนโกสินทร์จากภาคกลางมาใช้อย่างกลมกลืน

เครดิตฟรี

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470 โดยพระยาราชกุลวิบูลย์ภักดีสมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพ และต่อมา
กรมศิลปากรได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่จนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2517 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเมื่อปี พ.ศ. 2522

สล็อต

ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุ โดยแบ่งเป็น 3 ห้อง ได้แก่ ห้องจัดแสดงใหญ่ เป็นห้องโถงยาวอยู่ชั้นบนของ
ตัวอาคารมีการจัดแสดงวัตถุออกเป็น 3 สมัย คือสมัยก่อนหริภุญชัย สมัยหริภุญชัย และสมัยล้านนา อันได้แก่
พระพุทธรูป เศียรพระพุทธรูป พระพิมพ์ และเทวดา เป็นต้น

สล็อตออนไลน์

ห้องจัดแสดงศิลปพื้นบ้านและเครื่องไม้จำหลัก เป็นห้องจัดแสดงเล็กที่อยู่อาคารเล็กชั้นเดียวมีโถงเชื่อมจากชั้นบน
ของอาคารหลังใหญ่ วัตถุที่แสดงล้วนเป็นศิลปะสมัยล้านนา รัตนโกสินทร์ ซึ่งแสดงออกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น
เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือตีเหล็ก เครื่องมือทอผ้า เครื่องดนตรีพื้นบ้าน พานดอกไม้เชี่ยนหมาก เป็นต้น

jumboslot

ห้องศิลาจารึก เป็นห้องโถงเปิดโล่ง อยู่ชั้นล่างของตัวอาคาร จัดแสดงศิลาจารึกสมัยหริภุญชัย ราวพุทธศตวรรษที่17
และศิลาจารึกสมัยล้านนา สมัยพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นต้นไป พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ถนนอินทยงยศเยื้องกับวัด
พระธาตุหริภุญชัย ใครอยากมาเที่ยวชมพร้อมกับศึกษาวิถีชีวิตคนลไพูน เรียนเชิญที่นี่เลยค่า

slot

เปิดทุกวันเวลา 9.00-16.00 น.
ยกเว้นวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท
สอบถามรายละเอียด โทร. 0 5351 1186

ที่อยู่
122 ถนนอินทยงยศ เมืองลำพูน, ลำพูน

Tagged , ,